Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/193381/templates/guma_pl/functions.php on line 172
Guma - CSR

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/virtualki/193381/templates/guma_pl/functions.php on line 172

CSR

 

Pragniemy poinformować, iż od września 2013r. przedsiębiorstwo „GUMA” Wojciech Majka realizuje projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawa komunikacji wewnętrznej” na podstawie zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR nr 18/SPPW/DPP/2013.

Projekt dotyczy wdrożenia założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zgodnie z ogłoszonym konkursem: „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu

„Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawa komunikacji wewnętrznej”

Okres realizacji projektu

01.11.2013r. do 31.10.2014r.

Kwota wsparcia

90 650,00 PLN tj. 26 059, 00 CHF

Cel główny projektu

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy, poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy; zmniejszenie niekorzystnego wpływy na środowisko naturalne oraz poprawa komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Wojciech Majka „GUMA”

Cele szczegółowe

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację wymienionych poniżej zadań :

1.       Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwa w zakresie BHP, poprzez wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Do podstawowych korzyści związanych z wdrożeniem w organizacji wymagań normy OHSAS 18001 można zaliczyć m.in.: wzrost wiarygodności firmy jako organizacji gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy; wzrost zaufania zewnętrznych organów nadzoru; wprowadzenie odpowiednich procedur reagowania na zaistniałe wypadki oraz awarie; regularne podnoszenie świadomości pracowników z zakresu BHP; wprowadzenie szeregu działań zapobiegawczych, adekwatnych do zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; zmniejszenie strat finansowych związanych z występowaniem awarii, katastrof, wypadków itp.

2.       Weryfikację zgodności wdrożonego i funkcjonującego w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Poddanie się przez organizacje kolejnej re–certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika z potrzeby dalszego utrzymywania systemu oraz ciągłego doskonalenia organizacji w zakresie jego funkcjonowania. Celem wdrożonego w organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest m.in.: usprawnienie działań organizacji w zakresie realizowanych procesów; zwiększenie zadowolenia klientów, kontrahentów oraz wszystkich partnerów organizacji; właściwe zarządzanie niezgodnościami; wzrost konkurencyjności; wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa; redukcja wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz właściwe zarządzanie nimi; obniżenie ryzyka środowiskowego oraz wiele innych.

3.       Zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne poprzez recycling odpadów poprodukcyjnych. Celem niniejszego działania jest zwiększenie wykorzystania gumowych odpadów poprodukcyjnych na jednostkę produkcji poprzez recycling odpadów gumowych powstających w toku produkcji oraz zmniejszenie ilości przekazywanych gumowych odpadów poprodukcyjnych do zewnętrznych organizacji odzysku w stosunku do ilości wszystkich wytwarzanych odpadów gumowych.

4.       Poprawa komunikacji wewnętrznej oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne dzięki wdrożeniu oprogramowania do zarządzania dokumentacja produkcyjną. Wdrożone oprogramowanie do zarządzania dokumentacją produkcyjną przyczyni się do usprawnienia procesów produkcyjnych w organizacji, poprawy kondycji psychofizycznej pracowników, polepszenia warunków i komfortu pracy, a także poprawy komunikacji pomiędzy Beneficjentem, a personelem.

Zakres realizowanych działań

Działanie 1: Stworzenie strategii CSR przedsiębiorstwa

           Działanie 2: Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

Działanie 3: Certyfikacja Systemu Zarządzania

Działanie 4: Re- certyfikacja Systemów Zarządzania

Działanie 5: Recycling odpadów poprodukcyjnych

             Działanie 6: Wdrożenie oprogramowania do zarządzania dokumentacją produkcyjną

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

Wszystkie materiały zawarte w serwisie, są własnością firmy GUMA® z siedzibą we Wrocławiu.
Powielanie lub/i rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody właściciela jest zabronione.